Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

In 2006 heeft de Universiteit van Tilburg (centrum voor aansprakelijkheidsrecht) samen met de belangrijkste organisaties van slachtoffers, verzekeraars, advocaten en medische deskundigen en organisaties zoals de Consumentenbond en de ANWB een Gedragscode ontwikkeld om de schaderegeling bij letselschade soepeler en sneller te laten verlopen.

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is een richtlijn die uit 20 belangrijke punten bestaat. Dit worden beginselen genoemd. In de Gedragscode worden richtlijnen genoemd hoe partijen met elkaar om behoren te gaan.

De Gedragscode stelt het slachtoffer centraal en moet leiden tot een voortvarende afhandeling van letselschadeclaims binnen 2 jaar.

Partijen die de Gedragscode hebben ondertekend worden opgenomen in het Register van de Letselschade Raad. Via onderstaande link kunt u het register bekijken en zien welke partijen volgens de Gedragscode werken.

Onderstaand treft u de 20 beginselen van de Gedragscode aan.

Beginsel 1: De kernwaarden voor de schadebehandeling zijn: slachtoffer centraal, respectvol met elkaar omgaan, inzichtelijkheid, vertrouwen creëren en versterken, overleg in harmonie, een goed tempo, problemen samen oplossen en elkaar op het goede spoor houden.

Beginsel 2: Alle betrokken personen zijn zich bewust van het belang van een positief verlopend contact en zetten zich daarvoor in. Het contact biedt het slachtoffer waarborgen.

Beginsel 3: Partijen voeren constructief overleg. Een goed bruikbare werkwijze is (een vorm van) probleemoplossend onderhandelen.

Beginsel 4: De schadebehandeling is mede gericht op de toekomst. Voorop staan passende oplossingen voor het slachtoffer in zijn persoonlijke- en werkomgeving.

Beginsel 5: Ieder onderdeel in de schadebehandeling wordt voortvarend afgerond en iedere stap wordt vlot gezet. Partijen streven naar afronding van de schadebehandeling binnen 2 jaar na het ongeval. Halen zij deze termijn niet, dan evalueren zij jaarlijks en nemen zij passende maatregelen.

Beginsel 6: Tijdens het eerste contact met het slachtoffer draait het om erkenning, luisteren en zorg. Er worden geen afspraken gemaakt die het slachtoffer binden.

Beginsel 7: De schadebehandeling gebeurt gepland en onderling afgestemd. Een behandelplan letselschade is daarbij een hulpmiddel.

Beginsel 8: Partijen beoordelen kritisch welke informatie echt nodig is. Zij verdelen de taken bij het verzamelen van informatie. Informatie-uitwisseling blijft gescheiden van overleg over de gevolgen daarvan.

Beginsel 9: De verzekeraar is terughoudend bij het vragen van gegevens over de gezondheid en persoonlijke situatie van het slachtoffer. Hij is voorzichtig en respectvol bij de interpretatie van die gegevens. Per 1 januari 2012 is dit beginsel komen te vervallen en vervangen door de Medische Paragraaf.

Beginsel 10: Partijen zorgen dat snel duidelijkheid komt over de aansprakelijkheid. Bij afwijzing krijgt het slachtoffer een respectvolle en begrijpelijke motivering.

Beginsel 11: Als de verzekeraar aansprakelijkheid aanvaardt, geeft hij voorschotten en keert hij de onbetwiste delen van vergoedingen uit.

Beginsel 12: Als een medisch traject nodig is, beperken partijen de belasting daarvan voor het slachtoffer. Zij streven naar tempo, objectiviteit en dialoog. Per 1 januari 2012 is dit beginsel komen te vervallen en vervangen door de Medische Paragraaf.

Beginsel 13: Nadat voldoende informatie is uitgewisseld en het letsel stabiel is, overleggen partijen in persoon en streven zij naar een eindresultaat op hoofdlijnen.

Beginsel 14: Als omstandigheden moeilijk objectief vaststelbaar zijn, bespreken partijen wat zou kunnen gebeuren (scenario’s). Zij kijken hoe waarschijnlijk ieder scenario is. Naar rato daarvan bepalen zij de vergoeding.

Beginsel 15: Als het overleg vastloopt, bespreken partijen wat er aan de hand is en zoeken zij een basis om hun overleg te hervatten. Zij vermijden escalatie.

Beginsel 16: Leidt het overleg niet tot resultaat, dan schakelen partijen aan de hand van een "conflictdiagnose" een geschikte neutrale persoon in. Zij doen dat zoveel mogelijk in overleg.

Beginsel 17: Geschiloplossing gebeurt constructief, op basis van het behandelplan, gericht op de gerezen impasse, binnen een korte termijn en tegen voorspelbare kosten.

Beginsel 18: Partijen beheersen de financiële en de emotionele lasten. Discussies over vergoeding van buitengerechtelijke kosten hebben geen invloed op de schadebehandeling en worden snel en efficiënt beslecht.

Beginsel 19: Partijen beschouwen deze gedragscode als een handleiding. Zij stimuleren elkaar en andere betrokkenen om volgens de kernwaarden, beginselen en goede praktijken te werken. Zij doen suggesties voor verbeteringen en aanvullingen aan de Permanente Organisatie.

Beginsel 20: Een Permanente Organisatie ziet toe op een goede schadebehandeling.
De werking van deze gedragscode wordt regelmatig geëvalueerd. De code wordt steeds aangevuld. Slachtofferorganisaties en de branche worden daarbij betrokken.

Klik op de onderstaande link voor de brochure met de volledige tekst van de GBL:

Brochure Gedragscode Behandeling Letselschade.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook